ชื่อ - นามสกุล :ดร.กรองแก้ว เต๊กสงวน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :096-991514
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายธุรการและการเงิน
หน้าที่ในกลุ่ม :