ชื่อ - นามสกุล :ดร. โสภี วัชรกำธร
ตำแหน่ง :รองประธานกรรมการบริหาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานกรรมการบริหาร