ชื่อ - นามสกุล :ศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ ดร. วรศักดิ์ วัชรกำธร
ตำแหน่ง :ประธานกรรมการบริหาร / ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารวิทยาลัย
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานกรรมการบริหาร