อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา ตลอดปีการศึกษา 2563 )
โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563)
เข้าชม 18  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563