พุธ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

โครงการ BBC เด็กดีมีเงินออม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา ตลอดปีการศึกษา )
โครงการ BBC เด็กดีมีเงินออม  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เข้าชม 35  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
  
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์และข้อสอบออนไลน์ e - Learning and e - Testing ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื้อหากิจกรรม :
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์และข้อสอบออนไลน์
   e - Learning and e - Testing ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เข้าชม 34  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563